نام درس : طراحي پايگاه داده ها      

استاد : دکتر بوشهريان
Database Design : نام انگليسي
شماره درس  :  2112012

 نام درس : تحليل و طراحي سيستمها در مهندسي نرم افزار

استاد : دکتر بوشهريان

 Software Engineering : نام انگليسي

شماره درس :   2112014

نام درس :  طراحي سامانه هاي توزيع شده

استاد : دکتر بوشهريان

Distributed Systems : نام انگليسي

شماره درس :  2112102


نام درس : ارائه مطالب علمي و فني

شماره درس : 2112024

  Scientific and Technical Presentation   نام انگليسي:

نام درس : سيستم هاي قابل بازپيکربندي

شماره درس  : 2132135

نام انگليسي : Reconfigurable Systems


درس: معماري سازماني

استاد: دکتر خيامي

کد درس:  01-127-32-21

کمک مدرس:  حامد حدادپژوه

درس: مباني کامپبوتر و برنامه سازي

استاد: دکتر توحيدي

کد درس: 01-005-12-21

مسئول حل تمرين:  محمدمهدي دژم شهابي